رحمن‌پورآذرم., طباطباییس. ج., & بلندنظرص. (2014). تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca sativa L. cv. Capitata and Sativa. علوم باغبانی, 28(3), 295-302. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.42733