جوادیت. (2016). اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری. علوم باغبانی, 30(2), 336-347. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i2.43779