عزیزیه., رضوانی مقدمپ., پارسام., خراسانیر., & شورم. (2018). تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.). علوم باغبانی, 32(3), 359-370. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i4.44438