داوری‌نژادغ., عارفخانیس., عزیزیم., & زارعیم. (2015). بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت. علوم باغبانی, 28(4), 464-478. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45083