مشرقیم., عزیزیم., عروجعلیانف., & شاه طهماسبین. (2015). بررسی ترکیبات مؤثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff) و کلپوره (Teucrium polium) بر برخی از پاتوژن‌های مواد غذایی. علوم باغبانی, 28(4), 487-495. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45086