میریس. م., سالاریم., & احمدپورا. (2017). تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت. علوم باغبانی, 31(3), 483-491. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.45534