محمدیح., داوری نژادغ., & خضریم. (2017). تأثیرکاربرد توأم ترکیبات کلسیم‌دار و پلی‌آمین‌های آزاد در زمان‌های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم "احمدآقایی". علوم باغبانی, 30(4), 733-742. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.47892