داوری نژادغ., تقی زادهس. ف., & اصیلیج. (2017). تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller). علوم باغبانی, 31(1), 158-166. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.47986