حسنی جیفرودیح., محب الدینیم., اسماعیل‌پورب., & چمنیا. (2017). بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای. علوم باغبانی, 31(1), 180-189. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.49180