عابدی قشلاقیا., ربیعیو., قاسمیم., فتاحی مقدمج., & رضویف. (2017). بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری. علوم باغبانی, 31(2), 412-424. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.58587