قاسمیک., عمادیس. م., & قاسمیی. (2017). تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در شرایط کشت بدون خاک. علوم باغبانی, 31(4), 694-704. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i4.58860