موسویس. م., چهرازیم., & خالقیا. (2017). تأثیر سطوح مختلف کم‌آبی بر برخی صفات بیوشیمیایی دو گونه گل جعفری آفریقایی و فرانسوی. علوم باغبانی, 31(3), 590-598. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.59172