مهدوی فردم., رضایینژادع., & موسوی فردص. (2018). تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام. علوم باغبانی, 32(2), 311-325. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i2.68129