تاج آبادی پورع., فتاحی مقدمم. ر., زمانیذ. ا., نصیبیف., & حکم آبادیح. (2018). بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی. علوم باغبانی, 32(3), 471-484. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i3.69529