باقریع., حسن زاده خانکهدانیح., قنبریو., عسکری سیاهوییم., & مدرس نجف آبادیس. س. (2019). بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های محلی انبه (Mangifera indica L.) استان هرمزگان با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و نشانگر ISSR. علوم باغبانی, 33(1), 141-154. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v33i1.72766