شورم., زرگریانس., & بستانیس. (2011). بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7985