سعیدنژادا., & رضوانی مقدمپ. (2011). ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum). علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7987