دیالمیح., & محبیع. (2011). اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7997