مرادیر. ا., نصیری محلاتیم., رضوانی مقدمپ., لکزیانا., & نژاد‏علیع. (2011). تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9735