ملاولیم., بلندنظرص., & طباطباییس. (2011). تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9755