خزاعیخ.; ارشدیا. بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد. علوم باغبانی, v. 22, n. 2, 26 آوریل 2009.