رضاییش.; لکزیانا.; فارسیم.; ابوالحسنی زراعتکارم.; حق‌نیاغ. امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus). علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 1-9, 17 آوریل 2013.