رستمیح. ا.; طباطباییس. ج.; زارع نهندیف.; حاجی‌لوج. اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون. علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 18-26, 17 آوریل 2013.