ستایش‌مهرز.; گنجعلیع. بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.). علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 27-35, 17 آوریل 2013.