نظری دلجوم. ج.; الهویردیزادهن. بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید. علوم باغبانی, v. 28, n. 2, p. 260-268, 10 فوریه 2014.