خانی نژادس.; خزاعیح. ر.; نباتیج.; کافیم. تأثیر گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط کنترل شده. علوم باغبانی, v. 28, n. 4, p. 517-523, 24 نوامبر 2014.