باقریم. ح.; روستاح. ر. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca sativa cv. Great leak) در کشت هیدروپونیک. علوم باغبانی, v. 27, n. 2, p. 148-157, 14 آگوست 2013.