یوسفیم.; طباطباییس. ج.; حاجیلوج.; مهنان. تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا. علوم باغبانی, v. 27, n. 2, p. 178-184, 14 آگوست 2013.