جلیلیج.; جلیلیخ.; سهرابیه. امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک. علوم باغبانی, v. 27, n. 2, p. 185-192, 14 آگوست 2013.