کریمی علویجهم.; عبادیع.; موسویا.; سلامیع. بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور. علوم باغبانی, v. 29, n. 1, p. 103-110, 22 فوریه 2015.