صالحیم.; اعتمادین. ا.; هنرجون.; جعفرپورم. اثر افزودن چند ماده آلی در بستر کشت برشاخص‌های رشدی شب بوگلدانی (Matthiola incana cv. Column Crimson). علوم باغبانی, v. 28, n. 4, p. 576-583, 24 نوامبر 2014.