دادخواهع.; كافیم.; رسامق. تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla). علوم باغبانی, v. 23, n. 2, 5 آوریل 2010.