مولائیس.; سلیمانیع.; زین العابدینیم. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان. علوم باغبانی, v. 30, n. 1, p. 35-48, 28 دسامبر 2015.