بیگیس.; عزیزیم.; نعمتیس. ح.; روشن فروستانیو. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب. علوم باغبانی, v. 29, n. 3, p. 388-396, 12 می 2015.