ظفریف.; امیریم. ا.; وطن پور ازغندیع. واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای. علوم باغبانی, v. 28, n. 4, p. 594-599, 24 نوامبر 2014.