بنی اسدیف.; صفاریو. تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus roseus). علوم باغبانی, v. 29, n. 4, p. 556-563, 10 اکتبر 2015.