رضاییم.; صفرنژادع.; عربم.; علمداریس. ب. ب. ل.; دلیرم. بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران. علوم باغبانی, v. 30, n. 3, p. 383-394, 11 می 2016.