حقیقیم.; کافیم. اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca sativa L.). علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 359-366, 4 ژانویه 2014.