نعمتی دربندیه.; عزیزیم.; محمدیس.; کریم‌پورس. بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.). علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 411-417, 5 ژانویه 2014.