رخشف.; گلچینا. بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica oleracea). علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 453-459, 6 ژانویه 2014.