جوانمردیج.; حسن شاهیانع. تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum muricatum). علوم باغبانی, v. 30, n. 1, p. 59-68, 28 دسامبر 2015.