شکاریل.; کامل منشم. م.; مظفریانم.; صادقیف. بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum anuum). علوم باغبانی, v. 29, n. 4, p. 594-600, 10 اکتبر 2015.