جابریم.; برادرانر.; موسویس. غ.; اقحوانی شجریم. مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.). علوم باغبانی, v. 29, n. 3, p. 426-434, 1 جولای 2015.