پرویزیخ.; دشتیف. بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum tuberosum). علوم باغبانی, v. 28, n. 1, p. 96-106, 12 می 2014.