نظری ممقانیح.; طباطبائیس. ج. اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در آبکشت. علوم باغبانی, v. 30, n. 1, p. 69-79, 28 دسامبر 2015.