طباطباییس. ع.; شاکریا. تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.). علوم باغبانی, v. 30, n. 4, p. 651-660, 11 دسامبر 2016.