ایران خواهس.; گنجعلیع.; لاهوتیم.; مشرقیم. بررسی تأثیر باکتری Pseudomonas putida و قارچ Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella foenum-graecum). علوم باغبانی, v. 30, n. 1, p. 112-121, 28 دسامبر 2015.