رحمن‌پورآذرم.; طباطباییس. ج.; بلندنظرص. تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca sativa L. cv. Capitata and Sativa. علوم باغبانی, v. 28, n. 3, p. 295-302, 27 دسامبر 2014.