جوادیت. اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری. علوم باغبانی, v. 30, n. 2, p. 336-347, 14 فوریه 2016.