عزیزیه.; رضوانی مقدمپ.; پارسام.; خراسانیر.; شورم. تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.). علوم باغبانی, v. 32, n. 3, p. 359-370, 27 آگوست 2018.